President

Timotey Gospodinov ……..timotey_gospodinov@yahoo.com

Vice President

Gene Randolph ……..sirnite_ob1@yahoo.com